സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി ജാവാ ബൈക്കുകൾ..

നീണ്ട 22 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം JAWA ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത Jawa Standard, Jawa Forty Two, Jawa Perak എന്നീ മൂന്നു മോഡൽ ബൈക്കുകൾ അതിന്റെ ആകർഷകമായ...

IRIS
×