ഇസുസു ഡി മാക്‌സ് വി ക്രോസ് പുതിയ ഫീച്ചറകളുമായി പുറത്തിറങ്ങി

ഇസുസു ഡി മാക്‌സ് വി ക്രോസ് പുതിയ രൂപത്തിലും ഫീച്ചറുകളിലും പുറത്തിറങ്ങി. 20 പുതിയ സംവിധാനങ്ങളുമായി വരുന്ന വി ക്രോസ് ഓഫ് റോഡ് യാത്രകള്‍ക്ക് മികച്ച അനുഭവം...

×