ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഗോ, ഗോപ്ലസ് സിവിടി മോഡലുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

നിസാന്‍ ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഗോ, ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഗോപ്ലസ് സിവിടി മോഡലുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. 5.94 ലക്ഷം മുതല്‍ 6.58 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഗോ, ഗോപ്ലസ് സിവിടി മോഡലുകളുടെ...

×