കവിത “വിലക്കിയ വഴിയേ” മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ .

അരുതുകളേറിയതാവാം ഉലകിതി- ലരുതായ്മകളോടഭിവാഞ്‌ഛ. വിലക്കിയ വഴികൾ തേടിച്ചെന്നാ- വഴിയെ ഗമിക്കാനുത്സാഹം.

IRIS
×