കവിത “കൗമാരഛിദ്രം” മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ .

കണ്ണീരിലണഞ്ഞാലോ-മിഴിയറിയരുതൊരുനോവും. അനുഭവഗുരുവേകിയ നോവു-കളറിവുകളായേയ്ക്കാം.

×