വിട്ടു പോക …..

മരണം അലറുന്ന വിജനമാം പാന്ഥാവിൽഏകാകാനായി ഞാൻ നിന്നിടുമ്പോൾനീണ്ട കരച്ചിലും കണ്ണീരുമെൻ

×