പ്രണയത്തുടിപ്പുകൾ (കവിത)

നിളയെഴുതുമോരോ തിരയിലുംഞാനടക്കിവെച്ച പ്രണയത്തുടിപ്പുകൾ!

×