മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ കവിത “ഒന്നുമറിയാത്ത ദൈവം”

കഥകളനേകം മെനഞ്ഞുകൂട്ടി- സംശയമില്ലാതെയതു വിഴുങ്ങി.

IRIS
×