ചിത

തോരാതെ പെയ്യൂന്നു ചാറ്റൽ മഴ കൺതടങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ദ്വന്ദ ഭാവം

IRIS
×