കവിത ജന്മദേശം വിളിക്കുന്നു. മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌

കരിഞ്ഞസ്വപ്‌നങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ ഭാണ്ഡവും, കാലിയായ നിൻ കീശയും കണ്ടിട്ടകന്നു- പോകുന്ന ബന്ധങ്ങളേയോർത്തു- തളരുകില്ലെന്നുറച്ചിങ്ങു പോരികാ...

IRIS
×