സമചിത്തതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര പത്രപ്രവർത്തകന്റെ നിഗമനങ്ങൾ… പിആർ എന്ത് ? എന്തല്ല – മലയാളസിനിമയില്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ പിആര്‍ഒ പി.ആര്‍ സുമേരനുമായി...

സമചിത്തതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര പത്രപ്രവർത്തകന്റെ നിഗമനങ്ങൾ... പിആർ എന്ത് ? എന്തല്ല - മലയാളസിനിമയില്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ പിആര്‍ഒ പി.ആര്‍ സുമേരനുമായി...

×