റഹ്‌മാൻ മുന്നൂര് വിട വാങ്ങി

ബഹു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ, പത്ര പ്രവർത്തകൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, വിവർത്തകൻ, ഗവേഷകൻ, പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ, നാടക്യത്ത്, കഥാക്യത്ത് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റഹ്‌മാൻ മുന്നൂര് എന്ന പിടി അബ് ദുറഹിമാൻ...

IRIS
×