കൊക്കൂൺ 2018 കൊച്ചിയിൽ

സൈബര്‍ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് ഇന്ന് ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൈബര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് , ഡിജിറ്റല്‍ രംഗത്തെ വിശ്വാസം, റാന്‍സംവെയര്‍ , മാമ്മോ ഗെയിം, സൈബര്‍ നിയമം, സുരക്ഷാ...×