വനിതാവേദി

താരന്‍റെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നോ ? താരനകറ്റാന്‍ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിതാ ..

മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് താരന്‍. താരന്‍ പിടിപെട്ടാല്‍ മുടി ധാരാളമായി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. താരന്‍ പോകാന്‍ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിതാ;

×