പതിനൊന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ജോയൽ മോന് പ്രാർത്ഥനാ മംഗളങ്ങൾ

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കുവൈറ്റ്
Sunday, August 11, 2019

തിനൊന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ജോയൽ മോന് ( ജോയൽ നോബിൻ ജേക്കബ് s/o നോബിൻ ജേക്കബ് & ബിന്ദു നോബിൻ ) എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനാ മംഗളങ്ങൾ

ആശംസകളോടെ

വരുൺ അങ്കിൾ & പ്രിൻസി ആൻറി,
വിനോദ് അങ്കിൾ & ശില്പ ആൻറി

×