പച്ചക്കറി

ഓരോ വീട്ടിലും കറിവേപ്പ് തൈകള്‍: വിഷ രഹിത കറിവേപ്പ് ഗ്രാമം പദ്ധതിയുമായി മൂച്ചിക്കല്‍ സ്‌കൂള്‍

കടകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പിലകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാരക കീടനാശിനെകളെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരിച്ച് സ്വന്തം വീടുകളില്‍ കറിവേപ്പ് തൈ നട്ടുപ്പിടിപ്പിച്ച് വിഷ രഹിത കറിവേപ്പില ഗ്രാമം

IRIS
×