ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഹോണ്ട

റോഡില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോണ്ട മോ'ോര്‍സൈക്കിള്‍ ആന്‍ഡ് സ്‌കൂ'ര്‍ ഇന്ത്യ ജനുവരി 11 മുതല്‍ 17വരെ ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

×