ഗുജറാത്ത് കലാപക്കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയ്ക്ക് പോലും രക്ഷയില്ല ? വലിയ കോടതിയില്‍ നിന്നും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോടതിയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയപ്പോള്‍ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രാജി ?

ഗുജറാത്ത് കലാപക്കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയ്ക്ക് പോലും രക്ഷയില്ല ? വലിയ കോടതിയില്‍ നിന്നും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോടതിയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയപ്പോള്‍ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രാജി ?

×