സ്പോർട്ട് വാർത്തകൾ

‘പുലി’യാണ് പുടിന്‍; ജൂഡോയിലും കരാട്ടയിലും പുടിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവില്ല മക്കളെ…

പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുടിൻ പരിശീലകന്റെ അടുത്തെത്തി ഇതുകൂടി പറഞ്ഞാണ് വേദിവിട്ടത്: ‘നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെക്കൂടി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം’.

×