യുടിഐ വാല്യു ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ആസ്തി 4181 കോടി രൂപയിലെത്തി

എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഓഹരികളുടെ 'ആന്തരിക മൂല്യ'ത്തില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന യുടിഐ വാല്യു ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ടിലെ യൂണിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ എണ്ണം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് 4.87 ലക്ഷം...×