നഴ്സും പ്രവാസവും അമ്മമാലാഖമാരുടെ രോദനങ്ങൾ ലേഖനം സ്മിത അനില്‍

ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ഇരട്ടി ജോലി.. ഇതിനൊക്കെപ്പുറമെ ക്ലീനിംഗ് അത്യാവശ്യം പ്ലംബിംഗ് എന്നുവേണ്ട ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പണി വരെ ആവും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രവാസികളായ നഴ്‌സുമാർ...

×