കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നച്ചിറകു വിടര്‍ത്താന്‍ ‘ഗള്ളിവറുടെ യാത്രകള്‍’

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉറപ്പായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ജോനഥന്‍ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ 'ഗള്ളിവറുടെ യാത്രകള്‍'. ഗള്ളിവറുടെ യാത്രകള്‍ മികച്ച ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യ കൃതി കൂടിയാണ്.

×