പ്രവാസ ജീവിത൦ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ കാമുകനൊപ്പം പോയ ഭാര്യയില്‍ നിന്നും മക്കളെ വാങ്ങിയത് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപക്കെന്ന് ബിഗ്‌ ബോസ് താരം സോമദാസ് ! പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമെന്നും...

പ്രവാസ ജീവിത൦ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ കാമുകനൊപ്പം പോയ ഭാര്യയില്‍ നിന്നും മക്കളെ വാങ്ങിയത് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപക്കെന്ന് ബിഗ്‌ ബോസ് താരം സോമദാസ് ! പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമെന്നും...

×