സാഹിത്യം

കോവിഡിനുശേഷം ലോകം

വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കുകളില്ലാതെ , അമിതവേഗമില്ലാതെ നിറപ്പകിട്ട് കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പട്ടണമെന്ന പേരുമാത്രമുണ്ടായിരുന്ന നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തരുന്ന കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാം.

×