സാഹിത്യം

പാലക്കാടൻ പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതം. ‘മൊഴിയാളം’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

പാലക്കാട്ടെ പ്രതിഭാശാലികളായ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഷജില്‍ കുമാര്‍ രചിച്ച 'മൊഴിയാളം പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതം' ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലെ മറിയുമ്മ സ്മാരക ഹാളില്‍ സാംസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ...

×