സാഹിത്യം

തണൽപ്പെയ്ത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ച് നടന്ന കേരള പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് സബീന എം സാലിയുടെ തണൽപ്പെയ്ത്ത് എന്ന നോവലിന്റെ പ്രകാശനം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ....

IRIS
×