സാഹിത്യം

പ്രണയത്തിന്റെ നീർമാതളം

ബെന്യാമിൻ ആടുജീവിതത്തിൽ പറയുന്നപോലെ 'നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമ്മുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രം '. തികച്ചും സത്യന്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും

×