സാഹിത്യം

നുണ പറയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ! (2)

രാക്ഷ്ട്രീയക്കാരിലും നേതാക്കന്മാരിലും കച്ചവടക്കാരിലും ഇതൊരു തന്ത്രമായിമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. കളവ് പറയൽ ഒരു ദുഃശീലമോ അപഹാസ്യമോ ആണെങ്കിലും ഭരണത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ചിലപ്പോൾ അനിവാര്യമായ ഒരുഉപകരണമായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു...

×