വസായ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ പാട്ടരങ്ങ് വര്‍ണ്ണാഭമായി. രണ്ടാം ഘട്ടം നാളെ

സ്വന്തം വീടിന്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ലോകം തീർത്തവർ, അടുക്കള ജോലിക്കിടയിൽ കരിപിടിച്ചു വികൃതമായി പോയി കൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിനകത്തെ സംഗീതതോടുള്ള അഭിവാഞ്ജയെ പൊടിതട്ടി

×