അജിത് പവാർ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണെന്നു ശരത് പവാർ. സഖ്യം പൊളിക്കുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തുവെന്നും പവാര്‍

അജിത് പവാർ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണെന്നു ശരത് പവാർ. സഖ്യം പൊളിക്കുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തുവെന്നും പവാര്‍

×