ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ..

ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ നിരവധി മാർ​ഗങ്ങളുണ്ട്. ഡയറ്റും വ്യായാമവും തന്നെയാണ് പ്രധാന മാർ​ഗങ്ങൾ. ക്യത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്തും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും ഭാരം കുറയ്ക്കാം.

×