പേഴ്സണാലിറ്റി

കല്യാണ വീട്ടിലെ പാട്ടുമ്മ

പണ്ടത്തെ കല്യാണ വീടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ആവേശം തന്നെയാണ്.. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ, സർവാലങ്കാരത്തോടെ കല്യാണ പന്തൽ ഒരുങ്ങും. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും

×