പേഴ്സണാലിറ്റി

പെണ്ണു കത്തുന്ന നാട്. കേരളം നടുറോഡില്‍ പെണ്ണുങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളെ നിര്‍ജ്ജീവരാക്കി ‘നല്ല’വീടിനു വേണ്ടി മാത്രമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ നാട് ദരിദ്രമാണ്

പെണ്ണു കത്തുന്ന നാട്. കേരളം നടുറോഡില്‍ പെണ്ണുങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളെ നിര്‍ജ്ജീവരാക്കി 'നല്ല'വീടിനു വേണ്ടി മാത്രമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ നാട് ദരിദ്രമാണ്

×