ഓര്‍ക്കിഡിന്റെ വളപ്രയോഗ രീതികളെക്കുറിച്ചറിയാം..

പുഷ്പിക്കുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ എൻപികെ. 1:2:2 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള വളമാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനു വിപണിയിൽ 5:10:10 അനുപാതത്തിലുള്ള ദ്രാവകവളം ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടു മി.ലീ. ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ...

×