വ്യാപാരം

ഇന്ത്യയുടെ തനത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിരൽ തുമ്പിൽ, ഓൺലൈൻ വിപണി കീഴടക്കി ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ സ്പൈസസ്സ്

ഇന്ത്യയിലെ ഭീമൻ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റുകളുടെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികൾ വാങ്ങി, വിദേശ കമ്പനികൾ ചുവടുറപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ തനത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഓൺലൈൻ വിപണിക്ക് അവസരമൊരുക്കി പുതിയ തരംഗമായി മാറുന്നു...

IRIS
×