വ്യാപാരം

‘കേരള ലൗണ്ടറി’ ഉദ്ഘാടനം എം കുഞ്ഞി ബാവ നിര്‍വഹിക്കും

ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സ്റ്റീം അയണ്‍ മെഷീന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രെസ്സുകൾ ഇസ്തിരി ചെയ്തു മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്തര വാദിത്തോടു കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ‘കേരള ലൗണ്ടറി’യുടെ ഉദ്ഘാടനം

IRIS
×