വ്യാപാരം

കെഎഫ്‌സിയുടെ സേവിങ്‌സ് ബക്കറ്റ്

കെഎഫ്‌സി ഇന്ത്യയുടെ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് സേവിങ്‌സ് ബക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കി. 599 രൂപയ്ക്ക് 4 പീസ് ഹോട്ട് ആന്‍ഡ് ക്രിസ്പി ചിക്കന്‍, 6 പീസ് ബോണ്‍ലെസ് സ്ട്രിപ്‌സ്, 6 പീസ്...

IRIS
×