വ്യാപാരം

ഗോദ്റെജ് അപ്ലയന്‍സസ് ദില്‍ സേ ദീപാവലി പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു

ആകര്‍ഷകമായ ഗ്ലാസ് ഡോര്‍ ഡയറക്ട് കൂള്‍ റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍, ഡബിള്‍ ഡോര്‍ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍, ടോപ് ലോഡ് വാഷിങ് മിഷ്യനുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ശ്രേണിയാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

×