ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് അവര്‍ക്കു തോന്നണമെങ്കില്‍ ആരെയെങ്കിലും 51 വെട്ടു വെട്ടണം; അത് എനിക്കു സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അരാഷ്ട്രീയക്കാരനായി; ശ്രീനിവാസന്‍

ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് അവര്‍ക്കു തോന്നണമെങ്കില്‍ ആരെയെങ്കിലും 51 വെട്ടു വെട്ടണം; അത് എനിക്കു സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അരാഷ്ട്രീയക്കാരനായി; ശ്രീനിവാസന്‍

×