ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അമിത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അദാനി, ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി നടത്തിയത് അനിൽ, എന്നും കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അംബാനിമാർ, എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ...

"ഈ മോഡി അണ്ണന് എന്താ പറ്റിയേ ? ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ. എന്തൂട്ട് കളിയാ അങ്ങേരിപ്പോ കളിക്കണത്." ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ കോണത്തുക്കുന്നിലെ കൃഷ്ണകുമാർ മേനോന്റെ ചോദ്യമാണ്. കൃഷ്ണകുമാർമേനോൻ...

×