ക്രിസ്തുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച കന്യകമാർ !! ഇവർ കന്യാസ്ത്രീകളല്ല. പള്ളിയിൽ വച്ച് ആചാരപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച ‘പവിത്രയായ കന്യക’

Consecrated virgin 'അഥവാ പവിത്രയായ കന്യക' എന്നാണിവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവർ കന്യാസ്ത്രീകളല്ല. മറിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു സ്വന്തം ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ സമർപ്പിച്ചു

IRIS
×