പ്രകൃതിയെ ആവാഹിച്ച് ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ പ്രശാന്ത്‌ മംഗലശ്ശേരി.

തന്റെഔദ്യോഗികജീവിതതിരക്കിനിടയിലും ഇതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.ഇനിയുംഇതുപോലെ ഒരായിരം ജീവൻതുടിക്കുന്നചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എല്ലാവരു ടെയും പ്രാർഥനയും പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്. കലാകാരന്‍...

×