സർവോന്മുഖ വികസനക്കുതിപ്പിൽ “ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം”; ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ന് കാർഷിക, വ്യാവസായിക, കായിക, യുവജക്ഷേമ, തൊഴിൽ, വിനോദ സഞ്ചാര രംഗങ്ങളിലെ അസൂയാർഹമായ ഉണർവിനും കുതിപ്പിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്....

ഇതോടെ നിലവിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീർ കാർഷിക, വ്യാവസായിക, കായിക, യുവജക്ഷേമ, തൊഴിൽ, വിനോദ സഞ്ചാര രംഗങ്ങളിലെ അസൂയാർഹമായ ഉണർവിനും കുതിപ്പിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. താഴ്വരയിലെവിടെയും......

×