കരുണയുടെ വാതിലുകൾ

ചൂടുള്ള ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ചൂടൻ ജോലിത്തിരക്കിൽ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോളാണ് അവിചാരിതമെന്നപോലെ ആ വിളികേട്ടത്

×