മരുഭൂമിയിലെ നീരുറവകൾ (പ്രവാസത്തിലെ മഞ്ഞുത്തുള്ളികൾ)

ജലം ജീവനാണ്. മരുഭൂമിയിലാകുമ്പോൾ അത് ദൈവവും പുണ്യവും. മണലാരണ്യത്തിൽ ദാഹാർത്തരായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഹാഗാറിനും (ഹാജറ)

×