എയിംസിൽ നേഴ്സുമാര്‍ക്ക് 2000 ഒഴിവുകൾ

ഭോപാൽ, ജോധ്പുർ, പട്ന, റായ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒാൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) നഴ്സിങ് ഒാഫിസർ (സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്–II) ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികയിൽ...

IRIS
×