യുഎഇ എക്സ്ചേഞ്ച് – ചിരന്തന സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 25 വിതരണം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ജമാൽ ബിൻ ഹുയിരിബ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും

മുഖ്യമായും പ്രവാസലോകത്തെ സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പ്രമുഖ ധനവിനിമയ ബ്രാൻഡായ യുഎഇ എക്സ്ചേഞ്ചും ചിരന്തന സാംസ്കാരിക വേദിയും സംയുക്തമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ യുഎഇ എക്സ്ചേഞ്ച് - ചിരന്തന സാഹിത്യ...

IRIS
×