പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍; തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് പി.എസ്.സി

തിരുവനന്തപുരം: ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സ് തല പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള പി.എസ്.സി. നാലുഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാരംഭിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 20-നാണ്. ഫെബ്രുവരി 25,...

×