പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാര്‍ഷികാഘോഷം സംഗമം 2018

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ സ്വദേശിയും പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കാരണവരുമായ സമദ്, ഒട്ടേറെ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക് വിധേയ മായ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം...

IRIS
×