മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പാലാക്കാര്‍ അടിക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ കണ്ടംവഴി ഓടിയ ‘ആല്‍ബിച്ചായന്‍’ ഓട്ടമത്സരത്തിലും വിജയി ! ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തല്ലാന്‍ വാ ! ഓടി തോല്‍പ്പിക്കും...

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പാലാക്കാര്‍ അടിക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ കണ്ടംവഴി ഓടിയ 'ആല്‍ബിച്ചായന്‍' ഓട്ടമത്സരത്തിലും വിജയി ! ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തല്ലാന്‍ വാ ! ഓടി തോല്‍പ്പിക്കും...

×