കൊലപാതക വാർത്തകൾക്കു അമിത പ്രാധാന്യം നൽകരുത് – സാബു ജോസ്

ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്തകൾക്കു അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം വര്ധിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും. സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയും

×