മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഒരു പുരുഷനെ ക്രൂരമായി അക്രമിച്ച് അസഭ്യം പറഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച കാഴ്ച; ഈ സ്ത്രീകള്‍ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയല്ലേ അയാളും...

എഴുത്ത് ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്രമാക്കി ആരാധനാമൂർത്തികളെ വരെ വികൃതമായ ഭാഷയിൽ നോവലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ. സ്ത്രീകൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ .... സാംസ്കാരിക നായകരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച്...

×