സർക്കാരിനോട് ഒരു വെല്ലുവിളി

ട്രാഫിക് കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൻ തുക ഫൈൻ ഈടാക്കി വരികയാണല്ലോ. അതിനു പറയുന്ന ന്യായം വാഹന അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം

×