പി.ജെ ജോസഫിന്‍റെ മകൻ അപ്പു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത

ആ തണൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ആശ്വസിക്കാനല്ല,,,,,,,,, പ്രത്യുത ഇതുപോലെയുള്ള നന്മ മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുന്ന സുമനസുകൾ അന്യംനിന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന ബോദ്ധ്യത്താൽ സങ്കുചിത സ്വാർത്ഥ

×