നയന്‍ താരയുടെ മൂന്നാം കാമുകനും തമാശ പറയുന്നു – പ്രണയം മടുത്താൽ ഉടൻ വിവാഹമെന്ന് !! അപ്പോള്‍ അടിച്ചു പിരിയാലോ ?

നയന്‍ താരയുടെ മൂന്നാം കാമുകനും തമാശ പറയുന്നു - പ്രണയം മടുത്താൽ ഉടൻ വിവാഹമെന്ന് !! അപ്പോള്‍ അടിച്ചു പിരിയാലോ ?

×