പാചകം

തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പഠന റിപ്പോ‍ർട്ട്

ചൈനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടിൽഡ പബ്ലിഷിംഗ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു.

×