പാചകം

പാലും നട്സും ചേർന്ന കിടിലൻ കേക്ക്

കേക്കുകൾ പലതരം ഉണ്ട് . വിത്യസ്തമായ പലതരം കേക്ക് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അത് പോലെ പാലും ചെറിയും നട്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വൈവിദ്ധ്യമായ ഒരു...

×