പാചകം

കറിയില്‍ എണ്ണ കൂടിയോ? പരീക്ഷിക്കാം ഈ പൊടിക്കൈ; വീഡിയോ

ഈ പൊടിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലെ അധിക എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഐസുകട്ട ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും അധികം വരുന്ന എണ്ണ നീക്കം...

×