തുരുത്തിക്കരയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ജനകീയ ഹോട്ടൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകാൻ മുളന്തുരുത്തി ടൗണിൽ ആരംഭിയ്ക്കണം : സിപിഎം മുളന്തുരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭത്തിന്

തുരുത്തിക്കരയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ജനകീയ ഹോട്ടൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകാൻ മുളന്തുരുത്തി ടൗണിൽ ആരംഭിയ്ക്കണം : സിപിഎം മുളന്തുരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭത്തിന്

×