ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരം മണക്കാട്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‌

 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്‌ച്ച വച്ച ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി മണക്കാട്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 5 ലക്ഷം...

IRIS
×