ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ദീപക് മിശ്ര പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയെന്നു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ്. ഇക്കാര്യം താനടങുന്ന സംഘം ദീപക് മിശ്രയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറുപടി അനുകൂലമായിരുന്നില്ലെന്നും കുര്യൻ...

ഒരു ദേശീയ മേധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ്  സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ദീപക് മിശ്ര ബാഹ്യസമ്മര്ദ്ദങ്ങൾക്ക്  വഴങ്ങിയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ  ജോസഫ്  ആക്ഷേപം...

IRIS
×