കോഴ്‌സുകൾ

ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍ കോഴ്‌സിന് പ്രിയമേറുന്നു

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള ഡവലപ്‌മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഇന്നവേഷന്‍ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിലും (K-DISC), കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍ അക്കാദമിയും (KBA), ഐ സി ടി അക്കാദമിയും...

×