ശുചിത്വ സന്ദേശം പകര്‍ന്നു നല്‍കി മൂച്ചിക്കല്‍ സ്‌കൂളില്‍ കൈ കഴുകല്‍ ദിനാചരണം

വൃത്തിയുള്ള കൈകളിലേ കരുത്തുള്ളൂ, വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലൂടെ സമൂഹ ശുചിത്വം സാധ്യമാക്കാം എന്നീ സന്ദേശങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എടത്തനാട്ടുകര മൂച്ചിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി....

IRIS
×