പ്രളയ ബാധിതർക്ക് ഹയർ സെക്കണ്ടറി നാഷണൽ സർവ്വീസ് സകീംന്റെ സഹായ ഹസ്തം

ജില്ലയുടെ കളക്ഷൻ സെന്ററായ നെല്ലിപ്പുഴ ദാറുന്നജാത്ത് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർ ചുങ്കത്തറയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിന് ജില്ലാ കൺവീനർ ഡോ.എൻ രാജേഷ് ഫ്ലാഗ്...

×