കോറോണയും വ്യാജ വാർത്തകളും:ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം

കൊറോണ വൈറസ് ലോകമാസകലം ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. കോറോണയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ പടർന്നു പിടിച് വിഷം തുപ്പുകയാണ് കൊറേറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജവാർത്തകളും. 

×