സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പരീക്ഷയെഴുതി ടീച്ചർ ഡോക്ടറായി.!

കാതറിൻ, എലിസബത്ത് എന്നിവർ മക്കളും. പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല ജില്ലാ ടി.ബി. ഓഫീസർ ഡോ. ട്വിങ്കിൾ പ്രഭാകർ വഹിക്കും.

×