നെയ്യശ്ശേരിയുടെ പുത്രി ഉജ്ജയിന്‍റെ മണ്ണിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു

പ്രാർത്ഥനയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ജീവിച്ച സിസ്റ്ററോട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപെട്ടെങ്കിലും മടങ്ങാതെ ഉജ്ജയിനിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട 'മദർജി' ക്രിസ്തുവിന്റെ മലയിലെ...

×