ബട്ട്വാരാ കാ ഇതിഹാസ് പരമ്പര – 6 : ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയുടെ വളർച്ച 

ബട്ട്വാരാ കാ ഇതിഹാസ് പരമ്പര -6 : ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയുടെ വളർച്ച 

പന്തിയിൽ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടായാൽ അത്‌ നന്മയാവില്ലല്ലൊ ? എന്താണു സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴയപ്പെടാൻ കാരണം? – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് 

സമയബന്ധിത ഇടപെടലിനു ഉപകാരസ്മരണ,ബിഡിജെസ്‌ നേതാവും എസ്‌എൻഡിപി യൂണിയൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റും ആയ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അജ്മാനിൽ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളിയുമായ്‌ ഉള്ള സ്വകാര്യ ബിസിനസ്‌ സംബന്ധമായ...

സൂക്ഷിക്കുക, ബാങ്കുകൾ നമ്മെ കബളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ! ഞാൻ നടത്തിയ പോരാട്ടം വിജയം കൈവരിച്ച അനുഭവങ്ങളിലൂടെ….

സൂക്ഷിക്കുക, ബാങ്കുകൾ നമ്മെ കബളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ! ഞാൻ നടത്തിയ പോരാട്ടം വിജയം കൈവരിച്ച അനുഭവങ്ങളിലൂടെ....×