# മീ .. ടൂ.. അങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ മാത്രം പറഞ്ഞാല്‍ പോരാ, ഞങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട്, ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന മീ ടൂ കഥകള്‍ !!

സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻസുമാരുടെയും പ്രശസ്തരായ മുതലാളിമാരുടെയും ഭാര്യമാർ മമ്മുട്ടിക്കയച്ച പ്രണയലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് മമ്മുട്ടി വിഷമങ്ങൾ തള്ളി നീ

IRIS
×