പൊളിറ്റിക്‌സ്

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നയം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രിയങ്കയുടെ പുതിയ നീക്കം ! പിന്തുണച്ച് എഐസിസി ! പുതിയ നയം പ്രാദേശിക വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചെന്ന് ലീഗിനോട് കോൺഗ്രസ് ! മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു...

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നയം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രിയങ്കയുടെ പുതിയ നീക്കം ! പിന്തുണച്ച് എഐസിസി ! പുതിയ നയം പ്രാദേശിക വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചെന്ന് ലീഗിനോട് കോൺഗ്രസ് ! മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു...

കേരളാ കോൺഗ്രസുകളെ ഭയന്ന് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിന്നേക്കും ! നിയമസഭാ രേഖകളിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ! റോഷിയുടെ വിപ്പ് അനുകൂലമാകില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഉറപ്പ് !...

കേരളാ കോൺഗ്രസുകളെ ഭയന്ന് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിന്നേക്കും ! നിയമസഭാ രേഖകളിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ! റോഷിയുടെ വിപ്പ് അനുകൂലമാകില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഉറപ്പ് !...×