പൊളിറ്റിക്‌സ്

സിഎഫ് തോമസിന്‍റെ ഒഴിവില്‍ 4 ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍മാരെ നിയമിക്കാനൊരുങ്ങി ജോസഫ് വിഭാഗം !  മാണി, ജോസഫ്, ജേക്കബ്, ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഒരേപോലെ !...

സിഎഫ് തോമസിന്‍റെ ഒഴിവില്‍ 4 ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍മാരെ നിയമിക്കാനൊരുങ്ങി ജോസഫ് വിഭാഗം !  മാണി, ജോസഫ്, ജേക്കബ്, ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഒരേപോലെ !...

ഇടതുമോഡല്‍ ആരോഗ്യ രംഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപമാനം: മുല്ലപ്പള്ളി

ഇടതുമോഡല്‍ ആരോഗ്യ രംഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപമാനം: മുല്ലപ്പള്ളി×