ആലത്തൂരിന്റെ പെങ്ങളൂട്ടി ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലെ താരം

ആലത്തൂരിന്റെ പെങ്ങളൂട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരോടാണ് അങ്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് കൊള്ളക്കാരനായ കാവൽക്കാരനോടും രണ്ടാമത്തേത് സാംസ്കാരിക കൊള്ളക്കാരിയായ ടീച്ചറോടും. 

×