നാം അധ്വാനിച്ച പണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാൻ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നിൽ ക്യു നിന്നവരാണ് നമ്മൾ. സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ പാചകം  ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായവരാണ് നമ്മൾ. ഇനി ഒരു...

നാം അധ്വാനിച്ച പണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാൻ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നിൽ ക്യു നിന്നവരാണ് നമ്മൾ. സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ പാചകം  ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായവരാണ് നമ്മൾ. ഇനി ഒരു...

IRIS
×