കേരളമാണെങ്കില്‍ ജനവിധി 3 തരമാണെന്നത് മറക്കരുത് ! സീറ്റ് പിടിച്ചുവാങ്ങിയവരൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിച്ചിട്ട് അഹങ്കരിച്ചവരൊക്കെ തോറ്റിട്ടുമുണ്ട്. കരുത്തര്‍ക്കെതിരെ ഐഎം വിജയനും ധര്‍മ്മജനും വേണു രാജാമണിയും സിദ്ദിഖുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാല്‍...

കേരളമാണെങ്കില്‍ ജനവിധി 3 തരമാണെന്നത് മറക്കരുത് ! സീറ്റ് പിടിച്ചുവാങ്ങിയവരൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിച്ചിട്ട് അഹങ്കരിച്ചവരൊക്കെ തോറ്റിട്ടുമുണ്ട്. കരുത്തര്‍ക്കെതിരെ ഐഎം വിജയനും ധര്‍മ്മജനും വേണു രാജാമണിയും സിദ്ദിഖുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാല്‍...

×