കോമാളിയും മുതലാളിയും കൊലയാളിയും മുതല്‍ കയ്യേറ്റക്കാര്‍ വരെ ! കളംനിറയാന്‍ ആലത്തൂരിലെ പെങ്ങളൂട്ടിയും വടകരയിലെ മുരളീരവവും പിന്നെ മിനികൂപ്പര്‍ സഖാവും … തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കണ്ണെറിയുമ്പോള്‍

കേരളത്തിന്റെ 20/ 20 ആരംഭിക്കാറായി. അങ്കത്തട്ടിൽ ചേകവന്മാരും ചേകവത്തികളും അണിചേർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ബൗളർമാരും ബാറ്റസ്മാന്മാരും ഫീൽഡിൽ ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്തു എന്ന്.

IRIS
×