ലോനപ്പന്‍ നമ്പാടന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിരോധവും അമിത് ഷായുടെ ഹിന്ദി പ്രണയവും … പിന്നെ ആ കുബുദ്ധിയും !

ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ തെരുവുകൾ കത്തിയമർന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു . നെഹ്രുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഭരിക്കുന്ന

×