കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല, സിനിമാക്കാരുടെയും നടിമാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഇടുക്കി ഗോള്‍ഡ് മണക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാരായ നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെയും കൊച്ചി ! സിനിമയില്‍ മറിയുന്ന മയക്കുമരുന്നിന്‍റെയും കോടികളുടെയും സുന്ദരിമാരുടെയും കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്...

കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല, സിനിമാക്കാരുടെയും നടിമാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഇടുക്കി ഗോള്‍ഡ് മണക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാരായ നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെയും കൊച്ചി ! സിനിമയില്‍ മറിയുന്ന മയക്കുമരുന്നിന്‍റെയും കോടികളുടെയും സുന്ദരിമാരുടെയും കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്...

×