നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ നെഞ്ചിലോട്ട് വിമാനം കയറ്റിക്കൊള്ളാന്‍ പറഞ്ഞു സമരം നടത്തിയിട്ട് ഒടുവില്‍ നാണമില്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ചെയര്‍മാന്റെ കസേരയില്‍ കയറിയിരുന്ന മന്ത്രിയുണ്ട് ! ആരാന്റെ മെഗാ പദ്ധതികളൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒടുവില്‍...

നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ നെഞ്ചിലോട്ട് വിമാനം കയറ്റിക്കൊള്ളാന്‍ പറഞ്ഞു സമരം നടത്തിയിട്ട് ഒടുവില്‍ നാണമില്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ചെയര്‍മാന്റെ കസേരയില്‍ കയറിയിരുന്ന മന്ത്രിയുണ്ട് ! ആരാന്റെ മെഗാ പദ്ധതികളൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒടുവില്‍...

×