നിലച്ചു പോകാത്ത ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതതതിൻ്റെ കഥകളാണ് ‘വിശ്വൻ പടനിലത്തിൻ്റെ കഥകള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ… (പുസ്തക നിരൂപണം)

നിലച്ചു പോകാത്ത ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതതതിൻ്റെ കഥകളാണ് 'വിശ്വൻ പടനിലത്തിൻ്റെ കഥകള്‍' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ... (പുസ്തക നിരൂപണം)

×