അതിക്രമം : തീവ്രത കുറഞ്ഞതും കൂടിയതും

സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കാണാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇനിയും പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തു നിന്നും ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..

IRIS
×