ബാങ്കിനു മുന്നിൽ വരി നിന്നയാൾക്ക് പോലീസ് പിഴയിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്ത പതിനെട്ടുകാരി; ധീരതയുടെ പര്യായമായി മാറിയ ചടയമംഗലം ഇടുക്കുപാറയിലെ ഗൗരീനന്ദയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭനന്ദനമറിയിച്ചു !

ബാങ്കിനു മുന്നിൽ വരി നിന്നയാൾക്ക് പോലീസ് പിഴയിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്ത പതിനെട്ടുകാരി; ധീരതയുടെ പര്യായമായി മാറിയ ചടയമംഗലം ഇടുക്കുപാറയിലെ ഗൗരീനന്ദയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭനന്ദനമറിയിച്ചു !

×