കൊവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നാം പിറകിലാണ്, ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം – വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർ​ഗൈനിസേഷനിലെ ടിബി ആന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വിഭാ​ഗത്തിലെ ​ഗ്ലോബൽ വർക്കിം​ഗ് ​ഗ്രൂപ്പ്...

കൊവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നാം പിറകിലാണ്, ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം - വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർ​ഗൈനിസേഷനിലെ ടിബി ആന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വിഭാ​ഗത്തിലെ ​ഗ്ലോബൽ വർക്കിം​ഗ് ​ഗ്രൂപ്പ്...

×